Informacje o naszej bibliotece

Priorytetem działalności MBP są cele statutowe:

 • gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów własnego regionu,
 • obsługa użytkownika w tym:
  1. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,
  2. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej
  3. popularyzacja literatury i czytelnictwa,
 • prowadzenie działalności kulturalno - edukacyjnej na wszystkich poziomach z uwzględnieniem potrzeb społeczeństwa lokalnego,
 • współdziałanie z innymi instytucjami upowszechniania kultury, placówkami oświatowo-wychowawczymi, stowarzyszeniami, fundacjami, osobami fizycznymi i innymi podmiotami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności miasta i powiatu.
 • dodatkowo, na mocy porozumienia zawartego w dniu 6 maja 2004 roku pomiędzy Powiatem Złotowskim a Miastem Złotów, biblioteka realizuje zadania powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu złotowskiego.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Złotowie jest ważną częścią życia społecznego  miasta i regionu. Oferuje znacznie więcej, niż dostęp do książek. To instytucja bezpieczna i budząca zaufanie, inspirująca, aktywizująca, otwarta oraz przyjazna. Biblioteka jest miejscem spotkań, wymiany myśli, nauki i rozrywki. To, w końcu instytucja pomagająca samorządowi w realizacji ważnych zadań i rozwiązywaniu problemów społecznych poprzez zapewnienie bezpłatnego dostępu do kultury oraz równego dostępu do wiedzy dla wszystkich.

Statutory objectives are the priority of the activity of Cyprian Norwid City Public Library in Złotów (MBP):

 • Collection, preparation, storage and protection over resources of the library with special attention to resources from the region
 • Service to visitors, including:
 1. Access to library’s collection on the premises, option to borrow books from the library, conducting exchanges between libraries
 2. Conducting informational and bibliographical activities
 3. Popularization of literature and readership
 • Conducting cultural and educational activities on all levels, taking into account needs of local community
 • Cooperation with other cultural institutions, teaching facilities, associations, foundations, private individuals and other parties when it comes to developing readership and satisfying educational and cultural needs of the community of Złotów and the Złotów County.
 • In addition, based on the agreement of May 6, 2004 between the Złotów County and the Town of Złotów, the library carries out the tasks of the county public library for the Złotów County.

Cyprian Norwid City Public Library in Złotów is an important part of social life in Złotów and surrounding areas. The library provides much more than just access to books. The institution provides a sense of safety and trust, it inspires and mobilises, always outgoing and friendly. The library is the right place for gatherings, an exchange of thoughts, education and entertainment. It is, after all, an institution which helps the local government to implement important tasks and solve social problems through providing free access to culture and equal access to knowledge for everyone.

Siedziba MBP Siedziba MBP