Deklaracja dostępności

 

Wstęp deklaracji 

Miejska Biblioteka Publiczna w Złotowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Cypriana Norwida w Złotowie www.biblioteka-zlotow.pl

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-07-15.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-15.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

 

Wyłączenia: 

Część plików nie jest dostępnych cyfrowo, 
Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, 
Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów alternatywnych.
Filmy nie posiadają napisów, nie są tłumaczone na język PJM dla osób Głuchych.


Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

·         wersję kontrastową,

·         podświetlanie linków,

·         duży tekst,

·         zwiększanie odstępów między tekstem,

·         zatrzymanie animacji,

·         czytelne czcionki przyjazne dla dyslektyków

·         Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab

·         Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej 

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej w Miejskiej Bibliotece Publicznej  im. Cypriana Norwida w Złotowie

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karolina Bartosz- dyrektorka biblioteki, adres e-mail: dyrektor@biblioteka-zlotow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 67 263 20 00,  67 306 70 50 wew. 21 lub na tel. kom. 697 69 20 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida ul. Grochowskiego 17 

Do budynku prowadzą dwa wejścia: jedno od ul. Grochowskiego oraz drugie od strony tarasu (za budynkiem). 
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. 
Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. 
Do frontowego wejścia prowadzą schody. 
Do drugiego wejścia  prowadzi podjazd dla wózków. Wejście prowadzi na parter budynku. Jest to najbardziej dogodne wejście do budynku Biblioteki. 
Przed budynkiem, na parkingu od strony ul. Grochowskiego jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 
W budynku nie ma windy. 
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. 
Na parterze znajduje się toaleta częściowo dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (uchwyty). 
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Dostęp do tłumacza języka migowego.

Od 1 kwietnia 2012 r. zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) osoba uprawniona, tj. doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma prawo do skorzystania z usług tłumacza migowego. Osoba uprawniona ma prawo skorzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika przy korzystaniu z usług w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotowie. Potrzebę skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w bibliotece (z wyłączeniem sytuacji nagłych) pocztą elektroniczną na adres e-mail: dyrektor@biblioteka-zlotow.pl lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka-zlotow.pl.

Zgłoszenie powinno obejmować następujące informacje:
imię i nazwisko osoby uprawnionej, 
adres zamieszkania, 
termin i przybliżoną godzinę planowanej wizyty
wybraną metodę komunikowania się (PJM,SJM,SKOGN*), 
Obsługa osób uprawnionych przy wykorzystaniu innych środków wspierających komunikowanie się (poza językiem migowym)

Od 1 kwietnia 2012 r. zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) osoba uprawniona, tj. doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma prawo do:
kontaktu z biblioteką za pomocą udostępnionych usług pozwalających na komunikowanie się, 
załatwienia sprawy przy pomocy osoby trzeciej. 


W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Złotowie dostępne są następujące usługi wspierające komunikowanie się:

poczta elektroniczna:biblioteka@biblioteka-zlotow.pl, 
dyrektor@biblioteka-zlotow.pl 
formularz kontaktowy na stronie www.biblioteka-zlotow.pl
usługi elektroniczne, 
telefonicznie, przy pomocy osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie pod numerem telefonu: 67 263 20 00,  67 306 70 50 lub 697 69 20 00 (możliwość wysłania sms-a)
 

Aplikacje mobilne

Brak.