Historia biblioteki

Z DZIEJÓW BIBLIOTEKI 

Historia polskiego bibliotekarstwa na Ziemi Złotowskiej sięga XIX wieku. Lata czterdzieste tego wieku odnotowują powstanie pierwszych bibliotek ludowych w zaborze pruskim, które w upowszechnianiu książki polskiej odegrały znaczną rolę. W latach siedemdziesiątych mamy na Ziemi Złotowskiej ślady biblioteczek pochodzących z wydawnictwa Dobrych i Tanich Książek im. Ks. Franciszka Bażyńskiego. Do szerszej działalności bibliotecznej doszło z chwilą utworzenia w 1880 roku w Poznaniu Towarzystwa Czytelni Ludowych, które zasięgiem swego działania objęło także powiat złotowski. W latach 1880-1905 na terenie tego powiatu TCL założyło 25 bibliotek, z których 3 upadły, a 22 istniały. Najstarsze punkty biblioteczne znajdowały się w miejscowościach: Zakrzewo, Buczek Wielki, Sławianowo, Podróżna i Kleszczyna. Do organizatorów czytelnictwa należeli księża, miedzy innymi: Sajdak, Kapejski, Panglisz, Kurkowski, Pellowski, Betański.

Wybuch I wojny światowej zahamował rozwój czytelnictwa. Po roku 1891 gdy ustalono nowe granice, a większa część Ziemi Złotowskiej znalazła się za kordonem, odcięta od macierzy, ruch ten na nowo się rozwinął. Duża w tym zasługa Związku Polaków w Niemczech i Towarzystw szkolnych. Powstanie szkół polskich w 1928 roku miało wielki wpływ na rozwój czytelnictwa. Przy każdej szkole powstała biblioteka.

Wielką rolę w tworzeniu sieci bibliotecznej odegrał konsul dr Kazimierz Szwarcenberg-Czerny. Konsul postulował o utworzenie bibliotek we wszystkich miejscowościach, w których działały szkoły. Księgozbiór dla bibliotek kupowano w Poznaniu, tam też został opracowany przez młodzież szkolną. Opracowane komplety Szwarcenberg-Czerny przewoził przez granicę, swoim samochodem służbowym, do konsulatu w Pile, skąd były odbierane przez działaczy Związku Polaków w Niemczech. Dzięki inicjatywie konsula prawie każda wieś polska była zaopatrzona w bibliotekę stałą 240 (książek) lub wędrowną ( 80 książek).

W 1932 roku w Złotowie powstało Koło Bibliotekarzy Okręgu Złotowskiego, które miało za zadanie szerzenie zamiłowania do czytania książek polskich. W tym czasie na terenie powiatu złotowskiego działało 21 bibliotek w następujacych miejscowościach: Blekwit, Buczek Wielki, Buntowo, Czernice, Głomsk, Głubczyn, Kleszczyna, Nowa Święta, Podróżna, Osówka, Rudna, Radawnica, Skic, Sławianowo, Stara Wiśniewka, Stawnica, Święta, Wersk, Zakrzewo, Złotów i Złotów -Błoto. Książka polska będąc skutecznym orężem w walce o polskość towarzyszyła wiernie prześladowanej i dyskryminowanej ludności aż do ostatnich dni przed całkowitą zagładą ruchu polskiego.

21.08.1939 roku zlikwidowane zostały wszelkie zorganizowane formy życia polskiego na Ziemi Złotowskiej. Akcja ta nie oszczędziła również polskich bibliotek. Księgozbiory bibliotek oraz zbiory prywatne całego powiatu zwiezione zostały do ZŁotowa, skąd przekazano je na makulaturę. Z chwilą wybuchu II wojny światowej nie wolno było używać polskiej książki, nie mogły odbywać się zebrania, nie wolno było używać języka polskiego, nawet w domach prywatnych.

Po pięcioletniej okupacji hitlerowskiej naród stanął do odbudowy zniszczonej Ojczyzny. Książek ocalałych z zawieruchy wojennej było bardzo mało. Szacuje się, że ocalało około 10% woluminów z części przedwojennych zbiorów. Organizowanie bibliotek i gromadzenie księgozbiorów trzeba było zaczynać od początku.

Lata 1945-47 to okres , w którym powiat złotowski był polem wielkich migracji społecznych. Potrzeby społeczne spowodowały, że już w pierwszym okresie po wyzwoleniu zaistniała konieczność stworzenia warunków do rozwoju życia kulturalnego. Należało udostępnić książkę najszerszym rzeszom społeczeństwa, zaspokoić zapotrzebowania czytelnicze.

Na podstawie Dekretu o bibliotekach z 1946 roku burmistrz miasta Złotowa Jan Kocik oraz inspektor szkolny Jan Kowalski wystąpili z wnioskiem o utworzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej. Decyzja o jej utworzeniu zapadła 1.09.1947 roku. Starosta powiatowy Marian Paruszewski powierzył kierownictwo i organizację biblioteki nauczycielowi Izydorowi Gajewskiemu. Z Powiatowej Centrali Bibliotecznej, która czynna była przy Inspektoracie Oświaty, przekazany został Powiatowej Bibliotece Publicznej w Złotowie księgozbiór w ilości 449 książek.

Na wniosek Miejskiego Komitetu Bibliotecznego w Złotowie z dnia 29.10.1947 zajęto się również organizacją Miejskiej Biblioteki Publicznej, której powołanie objęto uchwałą Miejskiej Rady Narodowej z dnia 10.02.1948 roku. W tej sytuacji z Powiatowej Biblioteki Publicznej na wniosek Izydora Gajewskiego wydzielono 200 książek dla Biblioteki Miejskiej.

Biblioteka Miejska otrzymała pomieszczenie w budynku Miejskiej Rady Narodowej, a książki wypożyczała Stanisława Grzeszek. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Złotowie, z braku pomieszczenia zajęła jednoizbową świetlicę Związku Nauczycielstwa Polskiego w gmachu Inspektoratu Szkolnego. W budynku tym w okresie międzywojennym mieściły się biura V Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech i polska szkoła.

Biblioteka Powiatowa otrzymała 762 książki z Ministerstwa Oświaty. Nadto Ministerstwo przydzieliło pewne środki finansowe na zakup zbiorów. Wojewódzka Rada Narodowa w Szczecinie także przekazała znaczną kwotę na zakup książek . Za sumy te zakupiono w grudniu 1947 roku 158 książek. Na koniec 1947 roku Powiatowa Biblioteka Publiczna w Złotowie dysponowała 1509 książkami. Następnym etapem organizacji sieci bibliotek zgodnie z zaleceniami Dekretu było uruchomienie punktów bibliotecznych, które zaczęły swoją działalność od 24.01.1948 roku. Odegrały one w pierwszych latach po wojnie bardzo ważną rolę jako placówki uczestniczące w walce z analfabetyzmem i w powszechnej edukacji społeczeństwa.

Rok 1949 - to rok organizacji dziewięciu bibliotek gminnych i biblioteki miejskiej w Krajence. W roku 1950 powstało nowe województwo koszalińskie przejmujące w swe granice cały powiat złotowski. W każdej gminie znajdowała się biblioteka, jedynie ruchoma była liczba punktów bibliotecznych. Biblioteka powiatowa otrzymała nowy lokal w budynku, w którym mieściło się kino "Rodło", ul. Wojska Polskiego 23. 22 października 1952 roku biblioteka przeniosła się do budynku przy ul. Żymierskiego 11 (obecnie al. Piasta) zajmując parter - 169 m2. W roku 1953 następują zmiany osobowe w bibliotece. Na stanowisko kierownika Powiatowej Biblioteki Publicznej w Złotowie powołano Reginę Korczak, która kierowała biblioteką do 31 sierpnia 1992 roku.

W 1955 roku Biblioteka Powiatowa i Biblioteka Miejska zostały połączone w jeden organizm i od tego roku nazwa biblioteki brzmiała Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Złotowie. Przez połączenie obu bibliotek stan księgozbioru wzrósł do 21.128 tomów a liczba czytelników do 1.147 . Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Złotowie pełniła dwie funkcje. Pierwsza, to obsługa czytelników w mieście, natomiast druga - opieka nad siecią bibliotek w powiecie. Rok 1959 zaznaczył się ważnym wydarzeniem w życiu bibliotek otwarto bowiem pierwsze czytelnie w Lipce, Łąkiem, Radawnicy, Krajence i Złotowie.

W Złotowie uruchomiono również wypożyczalnię dziecięcą, dla której wydzielono osobny księgozbiór. Pracownikiem wypożyczalni dziecięcej była Zofia Pawluk, która nie tylko wypożyczała książki, ale przeprowadzała konkursy i organizowała różne koła zainteresowań.

W związku z przypadającą rocznica wyzwolenia miasta Złotowa PiMBP wystąpiła z wnioskiem o nadanie imienia swej bibliotece (C. Norwida). Równocześnie biblioteki gminne w Radawnicy (ks. dr B. Domańskiego) i Lipce (4 DP I Armii WP).wystąpiły o nadanie imienia. Nadanie imion bibliotekom nastąpiło 1.06.1967 r. i połączone było z sympozjum literackim Pisarzy Ziem Zachodnich i Północnych.

1 czerwca 1975 roku nastąpiła kolejna reorganizacja administracyjna kraju. Powstały nowe województwa. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Złotowie zmieniała nazwę na Rejonowa Biblioteka Publiczna. Powiększyła się sieć o Miejsko-Gminną Biblioteką w Okonku z jej filiami w Lotyniu i Pniewie. Z dniem 1 stycznia 1978 w celu przystosowania struktury organizacji państwowej na mocy zarządzenia Wojewody Pilskiego Nr 67/77 z dnia 28.12.1977 w sprawie zmiany struktury organizacyjnej bibliotek publicznych, biblioteka złotowska przyjęła nowy charakter działalności miejskiej. Odtąd nazywa się Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Złotowie, a terenem jej działania jest miasto Złotów.

Stały rozwój czytelnictwa i księgozbioru sprawiły, że biblioteka odczuwała duże trudności lokalowe. O polepszenie bazy lokalowej zaczęła zabiegać Dyrektor Regina Korczak. Dzięki jej staraniom otwarto 23.10 1983 roku Filię Biblioteczną przy ul. Świerczewskiego 11, a 25.01.1985 mieszkańcy Złotowa otrzymali nową Miejską Bibliotekę Publiczną przy ul. Boh. Westerplatte 14. Od tego czasu MBP w Złotowie mieściła się w budynkach przy ul. Boh. Westerplatte 14 i al. Piasta 11 zajmując łącznie 517 m2. Znacznym udogodnieniem dla użytkowników Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Złotowie było przeniesienie 2.07.2005 roku obu siedzib do budynku przy ul. Grochowskiego 17. Przestronne, estetyczne i funkcjonalne wnętrza zajmują obecnie powierzchnię 789 m2. 
Poziom parteru stanowi Wypożyczania dla dorosłych z wolnym dostępem do książek oraz sala wystawienniczo-spotkaniowa. Tu odbywają się wystawy, spotkania autorskie, spotkania lokalnych twórców, pasjonatów, lekcie biblioteczne, zebrania i narady z bibliotekarzami powiatu złotowskiego. Na piętrze mieści się Czytelnia Główna dla dorosłych, w której usytuowane są stanowiska komputerowe z wolnym dostępem do Internetu. Dodatkowe stanowiska mieszczą się w sąsiadującym Oddziale Dla Dzieci i Młodzieży. W holu urządzono czytelnię prasy. Tam też znajduje się dział księgozbioru obcojęzycznego.

Biblioteka jest miejscem tętniącym życiem. Licznie odwiedzana przez dzieci, młodzież, dorosłych, a w szczególności seniorów, jawi się jako znaczący punkt na kulturalnej mapie miasta i regionu.

 

WAŻNIEJSZE DATY

1 września 1947 roku przystąpiono do organizacji Powiatowej Biblioteki Publicznej w Złotowie, Starosta Złotowski Marian Paruszewski powierzył kierownictwo biblioteki Izydorowi Gajewskiemu,
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Złotowie zajęła pomieszczenia jednoizbowej świetlicy Związku Nauczycielstwa Polskiego w budynku Inspektoratu Szkolnego przy ul. 31 stycznia 5,
Z Powiatowej Centrali Bibliotecznej wydzielono 200, a z Ministerstwa Oświaty 240 książek dla Biblioteki Powiatowej w Złotowie,
29.10.1947 roku Miejski Komitet Biblioteczny w Złotowie założył Bibliotekę Miejską z siedzibą w Inspektoracie Szkolnym przy ul. 31 stycznia 5,
W 1949 roku Biblioteka otrzymała pomieszczenie o powierzchni 37 m2 w budynku Starostwa Powiatowego na I piętrze,
Kolejna siedziba biblioteki znajdowała się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 23,
22.10.1952 roku biblioteka przeniosła się do nowej siedziby przy ul. Żymierskiego 11 (obecnie al. Piasta 11) i zajmowała w sumie 169 m2,
2 maja 1953 roku dyrektorem Biblioteki została Regina Korczak,
W 1955 roku Biblioteka Powiatowa w Złotowie i Biblioteka Miejska w Złotowie zostały połączone, księgozbiór wzrósł do 21.128 tomów, a liczba czytelników do 1147,
8 lutego 1967 roku Powiatowy Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Złotowie wystąpił z wnioskiem o nadanie Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Złotowie imienia Cypriana Norwida, z okazji nadania imienia wydano znak własnościowy książki - ekslibris,
17 kwietnia 1967 roku w czasie Zjazdu Pisarzy Ziem Zachodnich i Północnych odsłonięto pamiątkową tablicę z płaskorzeźbą Patrona Biblioteki,
1.06.1975 roku PiMBP w Złotowie zmieniła nazwę na Rejonowa Biblioteka Publiczna w Złotowie,
28.12.1977 roku na mocy Zarządzenia Wojewody Pilskiego złotowska książnica przyjęła nazwę: Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Złotowie,
4 stycznia 1985 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida otrzymała DYPLOM HONOROWY Ministra Kultury i Sztuki za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury,
25.01.1985 roku oddano do użytku nową siedzibę przy ul. Boh. Westerplatte 14, od tej chwili Biblioteka dysponuje pomieszczeniami 517 m2,
W 1985 utworzono Oddział dla Dzieci i Młodzieży,
1 września 1992 roku obowiązki Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida przejęła Irena Krajewska,
W jubileuszową rocznicę 35. lecia otwarto Filię nr 1 przy ul. Świerczewskiego,
15 kwietnia 1997 roku za osiągnięcia w upowszechnianiu książki i czytelnictwa MBP w Złotowie otrzymała od Ministra Kultury Zdzisława Podkańskiego pamiątkowy Dyplom,
W 2000 roku rozpoczęto komputeryzację MBP, zakupiono dwa zestawy komputerowe i licencję oprogramowania SOWA - DOS,
18.04.2001 roku Zarząd Powiatu Złotowskiego na mocy porozumienia między samorządem powiatowym i miejskim powierzył MBP zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Złotowskiego,
1 maja 2002 roku dyrektorem MBP została Maria Monika Klein,
W 2003 roku po raz pierwszy i w 2005 roku po raz drugi Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Złotowie otrzymała Nagrodę Główną Narodowego Banku Polskiego i Biblioteki Narodowej w konkursie dla bibliotek powiatowych za projekt pt. "Z ekonomią na ty"
W 2004 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Złotowie otrzymała Medal Fundacji ABC XXI za prowadzenie kampanii na rzecz czytania,
W 2003 roku MBP otrzymała Statuetkę Fundacji ABC XXI i Superstatuetkę w 2005 roku za najlepiej przeprowadzony Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom,
1 kwietnia 2005 roku Biblioteka otrzymała grant Ministerstw Gospodarki i Pracy na utworzenie Złotowskiego Centrum Informacji,
17 maja 2005 roku MBP otrzymała wyróżnienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego w konkursie na najlepszą bibliotekę w Wielkopolsce prowadząca działalność regionalną,
2.07.2005 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Złotowie przeniosła się do budynku przy ul. Grochowskiego 17 (obecnie zajmuje 789 m2),
30 grudnia 2005 roku zainstalowano w Bibliotece trzy komputery z oprogramowaniem w ramach Rządowego Programu "Ikonka",
14 maja 2007 roku Biblioteka otrzymała wyróżnienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego w konkursie pt. "Biblioteka jutra- Dziś",
W Konkursie SBP na najlepszy program obchodów Tygodnia Bibliotek 2007 roku Bibliotece przyznano III miejsce
5 listopada 2007 roku dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Złotowie zostaje Sylwia Mróz

Wspomnienia: Reginy Korczak - dyrektorki biblioteki w latach 1953-1992 oraz Ireny Krajewskiej - dyrektorki biblioteki w latach 1993-2002

Rozmowa z Marią Moniką Klein - dyrektorką biblioteki w latach 2002-2007

 

FROM THE HISTORY OF THE LIBRARY

The history of Polish librarianship on The Złotów Land dates back to the 19th century. The 1840s record the establishment of the first people's libraries in the Prussian Partition, which played a significant role in the dissemination of Polish books. The seventies show traces of libraries on The Złotów Land coming from Franciszek Bażyński’s publishing house ‘‘Dobre i Tanie Książki’’. The broader library activity began in 1880 with the establishment of the People's Libraries Society (TCL) in Poznań, which also reached the Złotów County. Between 1880 and 1905, the TCL established 25 libraries in this county, 3 of them stopped operating and the other 22 continued existing. The oldest libraries were located in the following towns: Zakrzewo, Buczek Wielki, Sławianowo, Podróżna and Kleszczyna. The readership organizers included priests, such as: Sajdak, Kapejski, Panglisz, Kurkowski, Pellowski, Betański.

The outbreak of World War I inhibited the development and popularity of reading. When new borders were established in 1891, the greater part of the Złotów Land ended up behind the cordon, separated from the rest of the homeland. That is when the reading movement developed again. It was largely due to the Union of Poles in Germany and school societies. The establishment of Polish schools in 1928 had a great influence on the development of readership since a library was established next to each school.

Consul Dr. Kazimierz Szwarcenberg-Czerny played a great role in creating the library network. The consul called for the creation of libraries in small towns and villages where schools were located. The collections for libraries were bought in Poznań, where they were prepared by students. Szwarcenberg-Czerny was the one transporting prepared sets to the consulate in Piła, from where they were collected by activists of the Union of Poles in Germany. Thanks to the consul's initiative, almost every Polish village had permanent access to a library of 240 books or a temporary access to 80 books of so called  ‘’wandering library’’.

In 1932, the Club of Librarians of the Złotów County was founded to spread the passion for reading Polish books. At that time, there were 21 libraries in the Złotów County in the following villages and small towns: Blekwit, Buczek Wielki, Buntowo, Czernice, Głomsk, Głubczyn, Kleszczyna, Nowa Święta, Podróżna, Osówka, Rudna, Radawnica, Skic, Sławianowo, Stara Wiśniewka, Stawnica, Święta, Wersk, Zakrzewo, Złotów and Złotów - Błoto. The Polish book, serving as an effective weapon in the fight for Polishness, faithfully accompanied the persecuted and discriminated Polish people until the last days before the complete annihilation of the Polish movement.

On August 21, 1939, all organized forms of Polish life in Złotów were abolished. The same happened to all Polish libraries. Books from libraries and private collections were gathered from the entire county and transported to Złotów to be recycled. When World War II broke out, Polish books were forbidden, no meetings were allowed to be held and the usage of Polish language was forbidden as well, even at home.

After five years of Nazi occupation, the nation began to rebuild the destroyed Motherland. Very few books survived the turmoil of war. It is estimated that about 10% of the volumes from pre-war collections have survived. The work of organizing libraries and assembling book collections had to be started from the beginning.

Between 1945 and 1947 the Złotów County was a region of great social migrations. Due to social needs, it was necessary to create conditions for the development of cultural life during the period right after the liberation. It was necessary to make books widely available to society and to satisfy their reading needs.

On the basis of the Decree on Libraries of 1946, the mayor of Złotów, Jan Kocik, and the school inspector, Jan Kowalski, came forward with a proposal for the creation of County Public Library. The decision to create it was made on September 1, 1947. Marian Paruszewski, the county governor, entrusted the management and organization of the library to teacher Izydor Gajewski. A collection of 449 books was donated to the County Public Library in Złotów from the County Library Headquarters.

At the request of the City Library Committee in Złotów of October 29, 1947, the organization of the City Public Library also started since its establishment was included in the resolution of the City National Council of February 10, 1948. Based on that, at the request of Izydor Gajewski, 200 books from the County Public Library were transferred to the City Library.

The City Library was given a room in the building of the City National Council, and Stanisława Grzeszek took care of visitors of the library. The County Public Library in Złotów, due to the lack of a room, occupied a common room of the Polish Teachers' Union in the building of The School Inspectorate. During the interwar period, this building housed the offices of the 5th District of the Union of Poles in Germany and a Polish school.

The County Library received 762 books from the Ministry of National Education. Moreover, the Ministry allocated some funds to purchase collections. The Provincial National Council in Szczecin also donated a significant amount of money for the purchase of books. In December 1947, thanks to those donations, 158 books were purchased. At the end of 1947, the County Public Library in Złotów was in possession of 1509 books. The next stage of organizing the network of libraries, following the recommendations of the Decree, was the opening of library points, which started their activity on January 24, 1948. In the first years after the war, they played a very important role in the fighting against illiteracy and in improving the general education of the society.

1949 - the year of the organization of nine commune libraries and the City Library in Krajenka. In 1950 the entire Złotów County was incorporated into the newly established Koszalin Province. There was a library in each commune, the number of the library points was changing. The County Library received a new space in a building which housed the "Rodło" cinema, at ul. Wojska Polskiego 23. On October 22, 1952, the library moved to the building at ul. Żymierskiego 11 (currently al. Piasta) occupying the ground floor - 169 m2. 1953 brought changes in the library. Regina Korczak was appointed the head of the County Public Library in Złotów. She was in charge of the library until August 31, 1992.

In 1955, the County Library and the City Library were merged and from that year the name of the library was the County and City Public Library in Złotów. By merging both libraries, the collection increased to 21,128 volumes and the number of readers to 1,147. The County and City Public Library in Złotów was supposed to serve two functions. Firstly, the library was responsible for the service of readers in the city. The second function was the care of the network of libraries in the county. The year 1959 marked an important event in the history of the library, as the first reading rooms were opened in Lipka, Łąkie, Radawnica, Krajenka and Złotów.

A children's library was also opened in Złotów, with a separate collection. Zofia Pawluk, working at the children’s library, was not only taking care of readers and books but also organized various competitions and clubs.

In connection with the anniversary of the liberation of Złotów, The County and City Public Library put forward a request for naming the library (named after Cyprian Norwid). The same request was made by the commune libraries in Radawnica (named after Rev. Dr. B. Domański) and Lipka (named after the 4th Infantry Division of the 1st Polish Army). The libraries were given names on June 1, 1967 and it was connected with the literary symposium of the Writers of the Western and Northern Territories.

Administrative divisions of Poland changed again on June 1, 1975. New voivodships (provinces) were created. The County and City Public Library in Złotów changed its name to the District Public Library. The network was expanded by the City and Commune Library in Okonek with its branches in Lotyń and Pniewo. On January 1, 1978, in order to adapt the structure of the state organization, pursuant to the Ordinance of the Voivode of Piła no. 67/77 of December 28, 1977, on the change of the organizational structure of public libraries, the Złotów’s library took a new approach towards the city activity. From that time on it is called Cyprian Norwid City Public Library in Złotów, and the area of ​​its activity is the city of Złotów.

The constant development of readership and collections meant that the library experienced great difficulties in terms of space and storage. Director Regina Korczak was the one to seek out an improved space. Thanks to her efforts, a new branch was opened on October 23, 1983 at ul. Świerczewskiego 11, and on January 25, 1985, the inhabitants of Złotów got access to a new City Public Library at ul. Boh. Westerplatte 14. Since then, the Public Library in Złotów has been present in buildings at ul. Boh. Westerplatte 14 and al. Piasta 11, occupying a total of 517m2. On July 2, 2005, both offices moved into one building at ul. Grochowskiego 17. The new space was a significant improvement for visitors of Cyprian Norwid City Public Library. The spacious, esthetic and functional interiors currently occupy an area of ​​789 m2.

The ground floor of the library is intended for adults, with free access to books. This floor also includes a room for exhibitions and meetings. Various exhibitions, meetings with authors or with librarians of the Złotów County, meetings of local artists and enthusiasts and library lectures take place here. Main reading room for adults with computer stations and free Internet access is located on the first floor. Additional stands are located in the adjacent section for children and youth. There is also a press reading room in the hall. This place also includes a section of foreign-language collection.

The library is a vibrant place, frequently visited by children, youth, adults, and especially seniors. The library appears to be a significant point on the cultural map of the city and the region.

 

IMPORTANT DATES

September 1, 1947 – the organization of the County Public Library in Złotów began, the county governor Marian Paruszewski assigned the task of managing the library to Izydor Gajewski                                                                                    
The County Public Library in Złotów occupied a common room of the Polish Teachers' Union in the building of The School Inspectorate at ul. 31 Stycznia 5.
County Library Headquarters and Ministry of National Education donated respectively 200 and 240 books to the County Library in Złotów.
October 29, 1947 - the City Library Committee in Złotów established the City Library in the building of The School Inspectorate at ul. 31 Stycznia 5.
In 1949 the library got access to a small room (37m2) on the first floor of the Złotów County Office.
The library was then located in a building at ul. Wojska Polskiego. On October 22, 1952, the library moved to the building at ul. Żymierskiego 11 (currently al. Piasta) occupying the ground floor of 169m2.
On May 2, 1953 Regina Korczak became the library director.
In 1955 the County Library in Złotów and the City Library in Złotów merged, increasing the collection to 21,128 volumes and the number of readers to 1,147.
February 8, 1967 – the County Division of Polish Librarians Association put forward a request for naming the County and City Public Library after Cyprian Norwid, to mark this occasion the book's proprietary mark was released – ex-libris (bookplate).
On April 17, 1967, during the Convention of the Writers of the Western and Northern Territories, a commemorative board with a bas-relief of the patron of the library was unveiled.
June 1, 1975 - The County and City Public Library in Złotów changed its name to the District Public Library in Złotów.
On December 12, 1977, pursuant to the Ordinance of the Voivode of Piła, the library took a new name: Cyprian Norwid City Public Library in Złotów.
On January 4, 1985, Cyprian Norwid City Public Library received a honorary diploma of the Minister of Culture and the Arts for achievements in promoting culture.
January 25, 1985 – the library got access to a new office at ul. Boh. Westerplatte 14, occupying rooms of total 517m2.
In 1985 a section for children and youth had been created.
On September 1, 1992, Irena Krajewska took over the duties of the Director of the Cyprian Norwid City Public Library in Złotów.
On the 35th anniversary of the library, a new branch was opened at ul. Świerczewskiego.
On April 15, 1997, the library received a commemorative diploma from the Minister of Culture, Zdzisław Podkański, for achievements in the promotion of books and readership.
In 2000, the library purchased two computer sets and a SOWA-DOS software license, beginning the process of computerization.
On April 18, 2001, the Board of the Złotów County, according to an agreement between the county and municipal government, entrusted the City Public Library with the tasks of the County Public Library of the Złotów County.
On May 1, 2002, Maria Monika Klein became a new director of the library.
In 2003, the Cyprian Norwid City Public Library received the Main Prize of the National Bank of Poland and the National Library, winning a competition for county libraries for a project entitled ‘’Z ekonomią na ty’’. The library received the same award once again in 2005.
In 2004, the Cyprian Norwid City Public Library received the Medal of the ABC XXI Foundation for conducting actions supporting readership.
In 2003, the Cyprian Norwid City Public Library received the Trophy of ABC XXI Foundation, and in 2005 the Super-Trophy for the best conducted Nationwide Children’s Reading Week.
On April 1, 2005, the library received a grant from the Ministry of Economy and Labor to establish the Złotów Information Center.
On May 17, 2005, the City Public Library received an award from the Marshal of the Greater Poland Province in the competition for the best regional library in Greater Poland.
On July 2, 2005, the Cyprian Norwid City Public Library moved into a building at ul. Grochowskiego 17 (currently occupying 789 m2).
On December 30, 2005, the library got in possession of three computers with software as part of the Government Program "Ikonka".
On May 14, 2007, the City Public Library received an award from the Marshal of the Greater Poland Province in the competition entitled ‘’Biblioteka jutra – Dziś’’ (‘’Tomorrow's Library- Today’’).
In a competition organized by Polish Librarians Association for presenting the best and most original program of activities and performances during The Libraries Week, the City Public Library was awarded third place.
On November 5, 2007, Sylwia Mróz becomes the director of the Cyprian Norwid City Public Library in Złotów.

 

 

Okolicznościowy ex libris Okolicznościowy ex libris