Regulaminy

PODSTAWOWE ZASADY KORZYSTANIA Z MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZŁOTOWIE

Podstawowe informacje:

Aby korzystać z naszej biblioteki, musisz być do niej zapisany i posiadać kartę biblioteczną.
Karta wymagana jest we wszystkich agendach biblioteki.
 
Zapis i karta biblioteczna:

Przyjdź do naszej biblioteki na  ul. Grochowskiego 17  z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość i miejsce zamieszkania.
Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, na formularzu zapisu będzie wymagany podpis twojego rodzica lub opiekuna prawnego.
Karta jest wydawana nieodpłatnie i jednorazowo (na całe życie)
Jeśli kartę zgubisz lub zniszczysz, wydamy Ci duplikat w cenie 5 zł.
 
Zasady korzystania z biblioteki:

Możesz wypożyczyć maksymalnie 10 książek lub audiobooków na 60 dni.
Jesteś zobowiązany oddać je w terminie.
Przetrzymanie książki skutkuje naliczeniem opłaty - 1 zł za każdy rozpoczynający się miesiąc za każdy egzemplarz
 
Przedłużenie terminu zwrotu książki:

Możesz jednokrotnie przedłużyć termin wypożyczenia o kolejne 30 dni.
Możesz to zrobić za pomocą swojego konta online, telefonicznie lub osobiście w bibliotece.
Nie ma możliwości przedłużania terminu zwrotu książek, na które jest kolejka.

Płatności online:

Przypominamy, że w naszej bibliotece uruchomiliśmy płatności online.
Już teraz wszystkie należności za przetrzymanie książek uregulujesz bez wychodzenia z domu.Możesz wypożyczyć maksymalnie 10 książek lub audiobooków na 60 dni.
Jesteś zobowiązany oddać je w terminie.
Przetrzymanie książki skutkuje naliczeniem opłaty - 1 zł za każdy rozpoczynający się miesiąc za każdy egzemplarz

Instrukcja dla płatności online

 1. Wpisujemy w wyszukiwarce adres strony naszego katalogu: https://www.zlotow-mbp.sowa.pl/.
 2. Klikamy zakładkę “Konto”, znajdującą się na górze strony.
 3. Logujemy się na swoje biblioteczne konto, gdzie na stronie głównej zobaczymy nasze dane,
  wysokość należności oraz przycisk “PayU zapłać online”, który powinniśmy kliknąć.
 4. Wyświetli nam się strona płatności z danymi, a także wyszczególnionymi tytułami,
  które były zwrócone po terminie oraz przycisk “PayU zapłać online”, który ponownie wybieramy.
 5. Następnie zostaniemy przekierowani na stronę płatności, gdzie zaznaczamy jedną z dostępnych opcji płatności, np. BLIK, przelew elektroniczny, itp.
 6. Po czym wyświetli się przycisk “Zapłać i nasza kwota opłaty, np.: Zapłać 5,00 zł”, który należy kliknąć.
 7. Kolejno zostaniemy przekierowani na stronę płatności, np. BLIK lub bankowości elektronicznej, gdzie uiszczamy należność.
 8. Gotowe! Kwota została opłacona, a czytelnicze konto odblokowane :)

 

BASIC TERMS OF USING THE CITY PUBLIC LIBRARY IN ZŁOTÓW

Basic information:
In order to make use of the library, you have to sign up and get a library card. The card is required to take advantage of all parts of the library.

Signing up, library card:
Take your ID card or other document confirming your identity and residence and visit the library at ul. Grochowskiego 17.
If you are a minor, your parent or legal guardian will be requested to sign the sign up form.
The library card is issued free of charge and only once (for life).
If you lose or damage your card, we will issue a duplicate at a price of 5 zł.

Terms of using the library:
You can borrow a maximum of 10 books or audiobooks for 60 days.
You are obliged to return them within the time-limit.
An overdue book results in a fee of 1 zł for each commencing month for each copy.

Extension of the time-limit
You can extend this time-limit once for another 30 days.
You can do it via your online account, by phone or personally in the library.
If there is a line for certain books, there is no possibility to extend the time-limit.

Online payments

We would like to remind You that we have launched online payments in our library.
Now you can pay all debts for overdue books without leaving your home.

Instructions for online payments

1. Please enter the website address of our catalog in the search engine: https://www.zlotow-mbp.sowa.pl/
2. Click on the "Account" tab at the top of the page.
3. We log in to our library account, where we will see our data on the home page,
the amount due and the "PayU pay online" button, which we should click.
4. The payment page will be displayed with Your details and detailed titles,
which were returned after the deadline and the "PayU pay online" button, which we select again.
5. Then we will be redirected to the payment page, where we schuld select one of the available payment options, e.g. BLIK, electronic transfer, etc.
6. Then the "Pay and our fee amount" button will be displayed, e.g.: Pay PLN 5.00, which you should click.
7. We will then be redirected to the payment page, e.g. BLIK or electronic banking, where we pay the amount.
8. Great! The amount has been paid and the reading account has been unblocked :)

Pliki do pobrania